Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Stichting Rondvaart Zoetermeer (SRZ): de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Client: de wederpartij van Stichting Rondvaart Zoetermeer

2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SRZ en cliënt waarop SRZ deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SRZ en cliënt treden alsdan in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

3. Rondvaarten

3.1. Reguliere vaarten zijn rondvaarten waarvoor een reservering is te boeken door en voor één of meerdere personen. Reserveren voor reguliere rondvaarten kan tot 15 personen. Daarboven dient een groepsvaart gereserveerd te worden. Reserveren kan via internet of telefonisch. Reserveren via internet kan tot 24:00 uur op de dag voorafgaand aan de vaart. Deelnemen aan een reguliere vaart is ook mogelijk door aanmelding bij de boot zelf.                                                                                         3.2.Groepsvaarten zijn rondvaarten waarvoor een reservering is te boeken door een groep van maximaal 40 personen die de boot exclusief huurt. Groepsvaarten kunnen uitsluitend vooraf geboekt worden. Indien boeken plaats vindt binnen 4 weken voor de geplande vaart is het verschuldigde bedrag meteen na ontvangst factuur te voldoen. Er kan een optie op een groepsvaart genomen worden tot 4 weken voor de dag waarop de groepsvaart moet plaatsvinden.                                                                                       3.3. Onze rondvaarten vinden plaats in een open boot. Tegen regen zijn er poncho’s aanwezig op de boot.
3.4. Passagiers (inclusief groepen) dienen 15 minuten voor een rondvaart aanwezig te zijn. Indien niet anders afgesproken is het vertrekpunt op de Geerweg 7 te Zoeterwoude (Boerderij ’t Geertje).                                                                                                           3.5. Het meenemen van huisdieren is slechts toegestaan na toestemming van de schipper.                                                                                                                             3.6. Het is op last van de Scheepvaartinspectie verboden te roken aan boord van de rondvaartboot.

4. Boothuur

4.1. De minimale facturering voor een groepsrondvaart (artikel 3.2) is 1 uur.
4.2. Een boot van SRZ kan uitsluitend gehuurd worden met schipper en gids.
4.3. Het is niet toegestaan de gehuurde boot door te verhuren aan een derde partij.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. In geval van groepsvaarten is de overeenkomst definitief/ bindend als een door SRZ opgemaakte, schriftelijke bevestiging van de reservering per post of mail is toegestuurd. Deze reservering wordt een definitieve boeking als het verschuldigde bedrag voor de groepsvaart is ontvangen door SRZ , na
ontvangst van de door SRZ verstuurde factuur.                                                                 5.2. Als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten gelden weersomstandigheden waardoor de rondvaart belemmerd dan wel onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is komt ter beoordeling van SRZ en / of de schipper in functie. Bij een windkracht boven 8 Beaufort wordt er nooit gevaren. Dit sluit niet uit dat de schipper kan besluiten niet te varen bij een windkracht minder dan 8 Beaufort. In alle gevallen van overmacht kan SRZ en/of de schipper in functie besluiten de vaart niet uit te voeren dan wel te wijzigingen. Overmacht is elke omstandigheid die ervoor zorgt dat tekortkomingen SRZ niet kunnen worden toegerekend
5.3. SRZ en/of de schipper in functie is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat verkeren van boord te verwijderen.
5.4. Client dient alle aanwijzingen van SRZ of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot de aanlegsteiger of het terrein van Boerderij ’t Geertje kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd indien dit door SRZ of ’t Geertje noodzakelijk wordt geacht.
5.5 De schipper heeft her recht de vaarroute te wijzigingen wanneer stremmingen op de geplande vaarroute dit vereisen.

6. Vertragingen en wachttijden

6.1: Bij reguliere vaarten wordt niet gewacht; de boot vertrekt op het geplande tijdstip. Er vindt geen restitutie van betaalde tickets plaats.
6.2. Bij boothuur door een groep wacht de schipper 15 minuten. Indien langer gewacht moet worden is het aan de schipper te besluiten de vaart wel of niet door te laten gaan. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid boot en personeel.
a. Extra kosten (langere boothuur, langere beschikbaarheid personeel SRZ en evt. ingehuurde personeel van derden) worden aan cliënt doorberekend. Bij overschrijding van de afvaartijd wordt elke 15 minuten of deel daarvan aan cliënt belast. Het te betalen bedrag wordt bepaald naar rato van de oorspronkelijk afgesproken huursom.
b. Indien de vertraging/ wachttijd veroorzaakt door cliënt leidt tot annulering van de huur wordt geen restitutie verleend van de betaalde huursom.

7. Betaling

7.1. Groepsvaarten dienen minimaal 4 weken voor de geplande datum betaald te zijn. Indien op het vereiste tijdstip niet betaald is wordt de vaart uit de voorlopige planning genomen en kan de boot verhuurd worden aan andere groepen. Indien de boot uit de planning wordt gehaald wegens niet tijdige betaling is cliënt 50% van de overeengekomen prijs aan SRZ verschuldigd
7.2. Reguliere vaarten kunnen vooruit betaald worden en contant/ gepind worden in het havenkantoor.
7.3. Betalingen dienen te geschieden op bankrekening SRZ IBAN NL87 RABO 01133354423 na ontvangst van de factuur.                                                                   7.4. Verschuldigde bedragen dienen in één termijn voldaan te worden.                       7.5. Indien cliënt niet aan binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan SRZ is verschuldigd worden vermeerderd met de wettelijke rente (ondernemers rente) en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,-. 7.6. Eventueel te maken incassokosten komen voor rekening van cliënt.

8. Catering/diensten derden

8.1. Indien bij groepsvaarten catering of andere diensten verlangd worden kan SRZ deze faciliteren. Indien inhuur derden nodig is dan gelden de algemene voorwaarden van deze derden op de overeenkomst voor de dienst die zij leveren.
8.2. Indien cliënt de catering en/ of andere diensten zelf verzorgd dient dit tijdig bij SRZ bekend gesteld te worden. SRZ neemt geen enkele verantwoording voor deze diensten.
8.3. Indien SRZ de catering verzorgd en deze dienst wordt binnen 7 dagen voor afvaart geannuleerd dan komt de bederfelijke waar volledig voor rekening van cliënt.

9. Annulering groepsvaarten door client

9.1. Annulering kan uitsluitend schriftelijk, voorzien van datum, geschieden.
9.2. Bij annulering is cliënt € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
9.3. Bij annulering langer dan 4 weken voor afvaart is cliënt 25% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
9.4. Bij annulering van 4 tot 2 weken voor afvaardatum is cliënt 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
9.5. Bij annulering binnen 2 weken voor afvaart is cliënt het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.

10. Mooi weer garantie

10.1. Bij groepsvaarten kan een “mooi weer” garantie afgesloten worden voor een bedrag van € 25,-. Deze garantie zorgt ervoor dat cliënt maximaal 24 uur van tevoren kan annuleren met als reden de te verwachten weersomstandigheden. Leidend bij deze verwachting is de verwachting van het KNMI; dat wil zeggen bij een regenverwachting groter dan 75% en/of een windvoorspelling van Beaufort 7 of hoger.                         10.2. Als cliënt een “mooi weer” garantie heeft afgesloten wordt het betaalde bedrag gerestitueerd bij annulering binnen de gestelde voorwaarden in artikel 10.1.                 10.3. De “mooi weer” garantie geldt niet voor eventuele bestelde catering. Deze kunt u ophalen op de Geerweg 7 te Zoeterwoude of nuttigen in de horecagelegenheid waar de catering is gereserveerd.                                                                                             10.4. Indien cliënt zelf catering en/ of andere diensten heeft ingehuurd zijn deze uitgesloten van restitutie door SRZ.

11. Aansprakelijkheid SRZ

11.1. SRZ is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/ of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord. 11.2. SRZ is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door grove schuld of opzet van SRZ.                              11.3. SRZ is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de afvaart steiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt de afvaarsteiger en/ of de rondvaartboot geheel op eigen risico.                                     11.4. SRZ is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.                                                                                                11.5. Voor zover SRZ aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.                                                                                                                           11.6. Voor zover SRZ aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.                                                                                                                 11.7. SRZ is nimmer aansprakelijk voor verloren voorwerpen van cliënt.

12. Aansprakelijk cliënt

12.1. Client is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van SRZ of derden.
12.2. Client is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan SRZ of haar medewerkers berokkent.
12.3. Alle door SRZ georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor risico van cliënt plaats. 12.4. Client vrijwaart SRZ voor schadeclaims door derden.

13. Aansprakelijk algemeen

13.1. SRZ is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld. De wettelijk schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag.
13.2. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/ begeleiders. Kinderen van 14 jaar of jonger dienen te allen tijde onder begeleiding meet te varen.                     13.3. Kan SRZ door overmacht (zie artikel 5.2.) de rondvaart niet uitvoeren zoals overeengekomen dan is SRZ niet verplicht tot enige restitutie.

14. Klachten

14.1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart schriftelijk (e-mail) bij SRZ te worden ingediend.
14.2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de rondvaart worden niet in behandeling genomen. Desgewenst kan de cliënt een klachtenformulier aan de gids of schipper van dienst vragen.
14.3. In afwijking van het in voorgaande leden bepaalde, dienen eventuele klachten over de catering direct op het moment zelf en expliciet aan het personeel dat de catering verzorgd gedaan te worden.

15. Privacy

SRZ legt gegevens van cliënten vast; met name email adressen worden opgenomen in een adressenbestand. Dit bestand kan gebruikt worden voor het communiceren van acties, arrangementen, etc., via email. SRZ handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en cliënt gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien cliënt dit niet wenst kan hij dit schriftelijk aan SRZ doorgeven. Indien cliënt niet aangeeft dat vastlegging van gegevens niet gewenst is gaat SRZ ervan uit dat cliënt akkoord is met het vastleggen van de gegevens.

16. Veiligheid

16.1 Client moet te allen tijde de aanwijzingen van schipper en/ of gids opvolgen.
16.2. Indien aanwijzingen niet worden opgevolgd heeft de schipper van dienst of medewerkers van SRZ het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op vermindering van het in de overeenkomst vermelde bedrag.
16.3. Indien personen meevaren die niet kunnen zwemmen dient dit voor de afvaart gemeld te worden. Kinderen jonger dan 6 jaar en personen die niet kunnen zwemmen zijn verplicht te allen tijde een zwemvest aan boord te dragen.
16.4. Indien meer personen dan vooraf opgegeven willen meevaren met een groepsvaart kan de schipper, indien het maximumaantal toegestane passagiers op de boot wordt overschreden, het surplus weigeren.

17. Gevonden/verloren voorwerpen

17.1. Gevonden voorwerpen kunnen bij de dienstdoende gids of schipper worden afgegeven.
17.2. SRZ zal zich zoveel mogelijk inspannen de rechtmatige eigenaar van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen worden maximaal een maand bewaart door SRZ.
17.3. Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt kan hij dit voorwerp afhalen bij de aanlegsteiger (Geerweg 7 Zoeterwoude). In alle gevallen dient de eigenaar zich te legitimeren.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.                                                                 18.2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.